PROSTORNI PLAN OPĆINA MARINA

1.Odluku o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Marina

2. Odluku o donošenju Usklađenja Prostornog plana uređenja Općine Marina s Odredbama Zakona o Prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07) kojima se uređuje ZOP

3. Odredbe za provođenje

4. Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Marina

5. Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja radne zone Marina

6.
GRAFIKA